Disclaimer

 

Heal-the-world.nl betracht uiterste zorgvuldigheid bij het maken, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze site, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de informatie.

 

Heal-the-world.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor zowel indirect als direct schade die kan ontstaan als gevolg van de publicatie van informatie op deze site. Door de bezoeker van de site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op de Heal-the-world.nl gepresenteerde informatie ontleend worden.

 

Heal-the-world.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze Heal-the-world.nl wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen, welke op basis van deze informatie door de bezoeker van onze Heal-the-world.nl en/of derden wordt genomen.

 

In het geval dat links tot stand worden gebracht met andere sites, is Heal-the-world.nl niet aansprakelijk voor de inhoud en het bestaan van deze andere sites. Links naar andere sites, verwijzing naar een product, dienst met handelsnaam, handelsmerk, fabrikant of anderszins vormt of impliceert geen goedkeuring of aanbeveling van die sites en de daarbij behorende informatie.

 

Medische Disclaimer

 

De informatie op deze Heal-the-world.nl is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-) professionals en/of zorgverlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming).

 

De informatie op deze Heal-the-world.nl noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-) diagnose.

 

De informatie op deze Heal-the-world.nl is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op deze Heal-the-world.nl geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

 

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op deze Heal-the-world.nl alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze Heal-the-world.nl kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

  1. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
  2. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

 

Bezoekers wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie.

 

Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer.

 

In een aantal gevallen bevat de informatie op deze Heal-the-world.nl ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op deze Heal-the-world.nl zoekt.

 

De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen.

 

Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op deze Heal-the-world.nl zoekt.

 

Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om:

de bijsluitertekst van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen;

zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd;

een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, vóórdat de middelen gebruikt worden;

waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.

 

Aansprakelijkheid

 

Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op deze Heal-the-world.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

 

 Heal-the-world.nl en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via Heal-the-world.nl.

 

De informatie op deze site is dus GEEN vervanging van medisch of therapeutisch advies. Daar waar wel een advies wordt gegeven mag de informatie op deze homepage niet alleen of uitsluitend worden gebruikt als diagnose of behandeling van lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte. Deze homepage is geen vervanging van een gekwalificeerd arts of therapeut. Bij lichamelijke en/of psychische klachten of ziekte zult u zich moeten wenden tot een gekwalificeerd arts of therapeut.

 

Voor alle duidelijkheid nogmaals: ten allen tijde wordt men aangeraden contact te zoeken met een terzake deskundig arts, die vertrouwd is met de medische literatuur over de invloed van natuurgeneeskunde, voeding en voedingssupplementen op ziekte en gezondheid en die op de hoogte is van de daarin vermeldde doseringsgrenzen en contra-indicaties, en die voldoende kennis heeft van de nieuwe literatuur over reguliere behandeling van ziekten.

Op alle informatie van deze homepage is de disclaimer van toepassing zoals hierboven te lezen.